Nyland studentbarnehage

Adresse

Nyland studentbarnehage
Follumsvei 27
9510 Alta
Norge

Vis i Google Maps

Nyland studentbarnehage ligger på campus i Alta, vegg i vegg med universitetet. Barnehagen har tre baser med aldersinndelte grupper og kapasitet på til sammen ca. 50 barn. En av basene er forbeholdt barn med samisk bakgrunn. På den samiske basen får barna bruke sitt samiske språk og oppleve stolthet over kulturen sin. Barnehagen har et stort og flott uteområde som brukes daglig.

Studenter, ansatte og stipendiater ved UiT Norges Arktiske Universitet og Norges arktiske studentsamskipnad er prioritert, men alle kan søke plass i barnehagen. Alle beholder plassen frem til barnets skolestart selv om de er ferdig med sine studier.

Sammen om det viktigste

Vi har pedagogiske ledere, barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter med erfaring, entusiasme og kunnskap, slik at barna får et godt sted å være. Barnehagen har et høyt faglig fokus, et stort antall pedagoger og et godt faglig samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet.

"Sammen om det viktigste"

Alta barnehagene har utarbeidet en kvalitetsutviklingsplan for en periode på 4 år, 2016-2020.
"Sammen om det viktigste" er visjonen for Altabarnehagenes kvalitetsutviklingsplan, denne inneholder felleskriterier for hva god kvalitet i barnehagen er, og den skal sikre at alle barn i Alta får et likeverdig og kvalitetsmessig godt barnehagetilbud. Planen er todelt, med en generell del og en del der satsningsområdene for perioden presenteres.

De fire satsningsområdene er som følger:
- 2016/2017 Voksenrollen- relasjonskompetanse
- 2017/2018 Psykisk helse
- 2018/2019 Realfag i barnehagen
- 2019/2020 Språk, tekst og kommunikasjon

Les mer ved å følge linken: https://www.alta.kommune.no/sammen-om-det-viktigste.5900227-60024.html

  • I tillegg bygger vi vår pedagogikk på tanken om at leken skal være sentral i en barnehagehverdag og det er viktig for oss å synliggjøre lekens rolle og betydning. Nyland studentbarnehage har fokus på Finnmarkskultur og gjennomfører ulike kulturelle aktiviteter gjennom hele året. Aktivitetene tilpasses barnas alder og utviklingsnivå.
  •  
  • Vi er praksisbarnehage for UiT Norges Arktiske Universitet. Dette innebærer at vi med jevne mellomrom har barnehagelærerstudenter i praksis hos oss.
     
Våre baser

Nyland studentbarnehage består av tre baser;

Grønn base 0-6 år (forbeholdt samisk) Fom 13.08.18 avvikles det samiske tilbudet og Grønn blir en 0-3 årsbase

Blå base 3-6 år

Rød base 0-3 år

Mat i barnehagen

Alle måltider serveres i barnehagen. Vi legger vekt på et sunt og næringsrikt kosthold.

Frokosten serveres kl. 08.30. Mandager er det havregrøt til frokost og onsdager er det kokte egg til frokosten. Resterende dager serverer vi vanlig brødmat, i tillegg til melk, vann og oppkuttede grønnsaker.

Lunsj er fra 10.45- 12.00, avhengig av alderen til barna. Her serveres vanlig brødmat, med ulike påleggsvalg, samt melk, vann og oppkuttede grønnsaker. Fredager har vi varm lunsj, etter en fastsatt meny.

Fruktmåltidet er kl. 14.00. Her serveres oppskjært frukt i flere varianter.

I perioder varierer vi f.eks med frokostblanding, knekkebrød, korn, pålegg som fiskekaker eller fiskepudding.

Foreldresamarbeid

Alt vi gjør i barnehagen skal ha barnets beste som grunnlag, og et nært samarbeid med hjemmet er viktig. Vi legger stor vekt på å opprettholde et godt foreldresamarbeid, spesielt i hente/bringesituasjoner, da dette er tidspunktet vi oftest treffer foreldrene på. Opplever vi at et barn eller en forelder er usikker ved levering, avtaler vi å sende sms for å si hvordan det går i løpet av dagen. Hver måned lager pedagogiske ledere et tilbakeblikk over hva vi har gjort den siste måneden, hvilke tema vi har hatt fokus på, turer basen har vært på, ulike forberedelser til fremtidige prosjekt osv. Pedagogene skriver noe tekst, men det er hovedfokus på bilder slik at foreldre kan få i gang en samtale med barna om deres opplevelser.

Vi har god kunnskap om foreldrenes studiehverdag og kompetanse på tilrettelegging, slik at studentene kan gjennomføre studiene sine. Tilrettelegging for utvidet åpningstid, fleksibilitet ved praksis- og eksamensperioder, barnepass på fagdager eller ved sykt barn på eksamensdager tilbys imidlertid kun studentforeldre.

Årsplan
Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling samarbeid og forståelse med barnenes foresatte. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Markering av lokale kulturbegivenheter og planer for førskolebarnas overgang fra barnehage til skole er også nedfelt i årsplanen. 
 
Årshjul
Hva skjer i løpet av et år? Hvilke arrangementer bør vi være obs på? Når skal barna på tur? Og har du husket sommerferie-lappen? Årshjulet gir deg oversikt over hva som skjer når i barnehagen.

.
Fagdager 2017/ 2018
Mandag 14. August
Onsdag 25. Oktober
Torsdag 14.Desember
Fredag 15. Desember
Fredag 13. April
Torsdag 14. Juni
Fredag 15. Juni

Barnehagen er stengt disse dagene.

Opptakskriterier

§ 5 Opptakskriterier (fra vedtektene)

Studentbarnehagene deltar i samordna opptak i egen kommune.

5.1 Studentbarnehagene tilbyr plasser til følgende grupper: Studenter og ansatte ved Norges arktiske Universitet og ansatte i Norges arktiske studentsamskipnad. Studenter prioriteres ved opptak. Ved overskudd av plasser, tildeles andre søkergrupper plass.

5.2 Barn med særskilte behov prioriteres jfr. § 13 i Lov om barnehager.

5.3 Samiske barn prioriteres ved samiske avdelinger/ baser.

5.4 Barn av studenter beholder plassen til skolestart, selv om foreldrene avslutter studiene før.

5.5 Det er anledning til å klage på opptaket. Klageinstans er den enkeltes kommunes opptakskontor.

Reduksjon i foreldrebetaling

Husholdninger med lav inntekt kan søke om reduksjon i foreldrebetaling.

Mer informasjon om ordningen http://www.alta.kommune.no/soeknad-om-redusert-foreldrebetalinggratis-kjernetid-i-barnehage.5776187-72387.html

Elektronisk søknadsskjema https://kommune24-7.no/2012/bruker?retur=%2f2012%2f701664&shortname=701664

Om studentbarnehagene

Studentsamskipnadens barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter. Kommunen er tilsynsmyndighet og skal se til at barnehagene våre til enhver tid drives innenfor loven.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som gir retningslinjer for barnehagenes innhold og oppgaver. Alle barnehagene har egen årsplan som følger barnehageåret.

Hver barnehage skal ha et foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldrene. Foreldrerådet velger foreldrenes representanter til barnehagens samarbeidsutvalg. Det er utarbeidet vedtekter for alle våre barnehager som er vedtatt av styret i Samskipnaden.

 

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.30 - 16.30

Address

Nyland studentbarnehage
Follumsvei 27
9510 Alta
Norge

Vedtekter
Kontakt oss

Siw-Janne Dreyer
Pedagogisk leder Blå base