Nyland studentbarnehage

Adresse

Nyland studentbarnehage
Follumsvei 27
9510 Alta
Norge

Nyland studentbarnehage ligger på campus i Alta, vegg i vegg med universitetet. Barnehagen har tre baser med aldersinndelte grupper og kapasitet på til sammen ca. 50 barn. . Barnehagen har et stort og flott uteområde som brukes daglig.

ALLE kan søke plass i barnehagen. Studenter, ansatte og stipendiater ved UiT Norges Arktiske Universitet og Norges arktiske studentsamskipnad er prioritert. Alle beholder plassen frem til barnets skolestart selv om de er ferdig med sine studier.

Satsningsområde

Vi har pedagogiske ledere, barnehagelærere og fagarbeidere med erfaring, entusiasme og kunnskap, slik at barna får et godt sted å være. Barnehagen har et høyt faglig fokus, et stort antall pedagoger og et godt faglig samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet.

Satsingsområde

Vi er opptatt av hva god kvalitet i barnehagen er, og skal skal sikre at alle barn i Alta får et likeverdig og kvalitetsmessig godt barnehagetilbud. Som et ledd i dette velger vi oss årlig et satsingsområde vi fokuserer ekstra på. For barnehageåret 2020-2021 er satsingsområdet vårt "Naturen som lek- og læringsarena"

Nyland studentbarnehage har gjennom mange år erfart at naturen er en unik leke- og læringsarena. Barn blir sterke og selvstendige, de bruker fantasien mer og blir kreative, og de samarbeider og leker mer på tvers av alder og kjønn. På denne måten styrkes barns sosiale kompetanse og det blir bedre lek. For barna vil det være en naturlig progresjon og utvidelse av turmål og opplevelser etterhvert som de blir eldre. Barnehagens eget område med egen inngjerdet skog, naturlekeplass, grillstue, lavvo, klatretrær, grønnsakshage, skråninger, bær og insekter kan gi gode nok utfordringer og opplevelser for de minste barna. Etterhvert som barna blir eldre tilegner de seg kjennskap og forståelse for samspillet i naturen og samfunnet forøvrig. Turene går da også til steder lengre unna barnehagen.

Vi bygger vår pedagogikk på tanken om at leken skal være sentral i en barnehagehverdag og det er viktig for oss å synliggjøre lekens rolle og betydning. Vi er opptatt av lekemiljø og lar oss inspirere av Reggio Emilia og rommet som 3.pedagog.

Nyland studentbarnehage har fokus på Finnmarkskultur og gjennomfører ulike kulturelle aktiviteter gjennom hele året. Aktivitetene tilpasses barnas alder og utviklingsnivå. Vi er mye ute i all slags vær.

  • Vi er praksisbarnehage for UiT Norges Arktiske Universitet. Dette innebærer at vi med jevne mellomrom har barnehagelærerstudenter i praksis hos oss.
Våre baser

Nyland studentbarnehage består av tre baser;

Grønn base 0-3 år (9 barn)

Blå base 3-6 år (24 barn) Blå base er i all hovedsak delt i to grupper (blå og lyseblå) basert på barnas alder og modenhet.

Rød base 0-3 år (12barn)

Mat i barnehagen

Alle måltider serveres i barnehagen. Vi legger vekt på et sunt og næringsrikt kosthold.

Frokosten serveres kl. 08.30. Mandager er det havregrøt til frokost og onsdager er det kokte egg eller frokostblanding til frokosten. Resterende dager serverer vi vanlig brødmat, i tillegg til melk, vann og oppkuttede grønnsaker.

Lunsj er fra 10.45- 12.00, avhengig av alderen til barna. Her serveres vanlig brødmat, med ulike påleggsvalg, samt melk, vann og oppkuttede grønnsaker. Torsdager har vi varm lunsj, etter en fastsatt meny.

Fruktmåltidet er kl. 14.00. Her serveres oppskjært frukt i flere varianter.

I perioder varierer vi f.eks med frokostblanding, knekkebrød, korn, pålegg som fiskekaker eller fiskepudding.

Opptakskriterier

§ 5 Opptakskriterier (fra vedtektene)

Studentbarnehagen deltar i samordna opptak i egen kommune. Studentbarnehagen tilbyr plasser i prioritert rekkefølge, til følgende grupper:

5.1  Studenter ved Norges arktiske Universitet. Fulltidsstudenter prioriteres foran deltidsstudenter.

5.2  Studenter fra andre universitet i Norge. Må dokumenteres før opptak.  

5.3 Ansatte ved Norges arktiske studentsamskipnad.

      1. Ansatte i studentbarnehagene. 2. Øvrige ansatte.

5.4  Ansatte ved Norges arktiske universitet. Ansiennitetsprinsippet gjelder ved prioritering. Ansettelse og ansiennitet må dokumenteres før opptak.

5.5 Barn med særskilte behov prioriteres jfr. § 13 i Lov om barnehager.

5.6 Søsken prioriteres ved opptak i samme rekkefølge som i § 5.1 – 5.6

5.7 Ved overskudd av plasser, tildeles andre søkergrupper plass. Barnegruppas sammensetning tas hensyn til her.

5.8 Barnet beholder plassen til skolestart.

5.9 Det er anledning til å klage på opptaket. Klageinstans er Alta kommunes opptakskontor.

Reduksjon i foreldrebetaling

Husholdninger med lav inntekt kan søke om reduksjon i foreldrebetaling.

Mer informasjon om ordningen http://www.alta.kommune.no/soeknad-om-redusert-foreldrebetalinggratis-kjernetid-i-barnehage.5776187-72387.html

Elektronisk søknadsskjema https://kommune24-7.no/2012/bruker?retur=%2f2012%2f701664&shortname=701664

Foreldresamarbeid

Alt vi gjør i barnehagen skal ha barnets beste som grunnlag, og et nært samarbeid med hjemmet er viktig. Vi legger stor vekt på å opprettholde et godt foreldresamarbeid, spesielt i hente/bringesituasjoner, da dette er tidspunktet vi oftest treffer foreldrene på. Opplever vi at et barn eller en forelder er usikker ved levering, avtaler vi å sende sms for å si hvordan det går i løpet av dagen. Hver måned lager pedagogiske ledere et tilbakeblikk over hva vi har gjort den siste måneden, hvilke tema vi har hatt fokus på, turer basen har vært på, ulike forberedelser til fremtidige prosjekt osv. Pedagogene skriver noe tekst, men det er hovedfokus på bilder slik at foreldre kan få i gang en samtale med barna om deres opplevelser.

Vi har god kunnskap om foreldrenes studiehverdag og kompetanse på tilrettelegging, slik at studentene kan gjennomføre studiene sine. Tilrettelegging for utvidet åpningstid, fleksibilitet ved praksis- og eksamensperioder, barnepass på fagdager eller ved sykt barn på eksamensdager tilbys imidlertid kun studentforeldre.

 

Fagdager 2020/2021

Mandag  10. August
Fredag    09. Oktoberber
Torsdag  17. Desember
Fredag    18. Desember
Fredag    14 Mai
Torsdag   24. Juni
Fredag    25. Juni

Barnehagen er stengt disse dagene.

Årsplan
Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling samarbeid og forståelse med barnenes foresatte. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Markering av lokale kulturbegivenheter og planer for førskolebarnas overgang fra barnehage til skole er også nedfelt i årsplanen.  
Om studentbarnehagene

Studentsamskipnadens barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter. Kommunen er tilsynsmyndighet og skal se til at barnehagene våre til enhver tid drives innenfor loven.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som gir retningslinjer for barnehagenes innhold og oppgaver. Alle barnehagene har egen årsplan som følger barnehageåret.

Hver barnehage skal ha et foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldrene. Foreldrerådet velger foreldrenes representanter til barnehagens samarbeidsutvalg. Det er utarbeidet vedtekter for alle våre barnehager som er vedtatt av styret i Samskipnaden.

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.30 - 16.30

Address

Nyland studentbarnehage
Follumsvei 27
9510 Alta
Norge

Vedtekter
Kontakt oss