Today's menu
HousingportalApply for housing!
My page

Søk midler fra utstyrsfondet

Formålet med utstyrsfondet er å bistå studentforening med økonomiske midler for å gjøre investeringer i utstyr som har til hensikt å skape, opprettholde eller videreutvikle aktiviteter for studenter med tilknytning til UiT Norges arktiske universitet campus Tromsø.

Updated: 03.05.2022

Klatring Foto Sigurd Salberg Pedersen 18

Hvem kan søke støtte?

Fondet er åpent for alle foreninger med tilknytning til UiT Norges arktiske universitet campus Tromsø.

Vi vet at noen studentforeninger har mulighet til å søke støtte hos sitt fakultet. Vi ber om at foreningen undersøker dette før dere søker midler hos oss, slik at vi sammen sørger for at så mange foreninger som mulig får mulighet til å motta støtte. Dette gjelder blant annet studentutvalg og linjeforeninger.

Hva kan man søke midler til?

For vår del er det viktigste at det investeres i utstyr som kommer studentene til gode og fremmer økt aktivitet for foreningen og foreningens medlemmer.

Hvor mye kan søkes om i støtte?

Vi har valgt å ikke sette en maksgrense for hvor mye foreninger kan søke fra foreningsfondet, men vi ber om at det utarbeides et realistisk budsjett som er grundig gjennomtenkt. Norges arktiske studentsamskipnad dekker inntil 80% av totalkostnad av innkjøp. Det vil altså si at foreningen må finansiere de resterende 20% av totalkostnaden av investeringen andre steder enn utstyrsfondet for eksempel egenkapital eller spleiselag.

Søknad og behandlingstid

Søknaden skal inneholde

 • En generell søknad som kortfattet beskriver foreningens formål
 • Organisasjonsnummeret til foreningen
 • Kontonummer og navn på kontoens innehaver
 • Kontaktinformasjon til vedkommende som er ansvarlig for søknad
 • Budsjett for investeringen det søkes midler til herunder
 • Investeringens totalsum
 • Hvor mye dere søker fra oss og hvem som dekker de 20% som må dekkes av egne midler eller komme fra en annen plass.
 • Hvilket fakultet foreningen har tilknytning til (om dette er relevant)
Ved behandling av søknader skal følgende kriterier vektlegges
 • Hvor relevant er innvesteringen i henhold til både foreningens og utstyrsfondets formål.
 • Hvor mange studenter vil tiltaket nå ut til og vil investeringen sørge for økt aktivitet.
 • Hvor lenge er det sannsynlig at investeringen vil vare, samt behovet for investeringen.

Det er ikke et krav til at alle kriterier er innfridd, men i en prioriteringssituasjon vil det bli lagt vekt på hvor stor del av studentmassen som eventuelt kan nås med investeringen som skal gjøres og generelt hvor mange kriterier som er dekt. Kontroll på investering kan forekomme.

Behandlingstid

Søknadsfrist for utstyrsfondet på vårsemesteret er 31.mai. Vi begynner behandlingen av søknadene når søknadsfristen er utgått. Vi vil etterstrebe at de som får innvilget støtte får beskjed om dette i utgangen av juni.

Slik søker du støtte

Søknadsskjema finner du her (legg til link). Søkere som mottar støtte, må følge oppgitt budsjett, det er derfor viktig å gjøre et godt forarbeid i forkant av søknadsskriving.

Frist for å innsende søknad på vårsemesteret 2022 er 31.mai.

Utbetaling av støttebeløp

Foreningene som er innvilget støtte vil motta et vedtaksbrev fra Samskipnaden hvor tildelt sum står spesifisert. Vår hovedregel er at støtte utbetales etter innsendt rapport, men om foreningen ønsker midlene utbetalt før man gjør investeringen må dere fylle ut dette skjemaet å sende det inn til oss på studentliv@samskipnaden.no.

Ved å fylle ut skjemaet bekrefter foreningen at vedtaksbrevet er mottatt og forstått, plan for investering er gjort og investeringen vil gjøres snarlig samt at rapport-skjema med kvitteringer sendes inn senest 6 uker etter at kjøpet er gjennomført.

Rapportering

Frist for rapportering er senest 6 uker etter at kjøpet er gjennomført og absolutt siste frist for rapportering er 31.oktober 2022.

Rapport sendes til studentliv@samskipnaden.no og skal inneholde:

 • Dokumentasjon av utlegg med kvitteringer
 • En kortfattet forklaring på bruk av midlene


Brudd på retningslinjer

Ved brudd på foreningsfondets retningslinjer, reserverer samskipnaden sin rett til å trekke tilbake midlene. Eksempel på brudd kan være at foreningen ikke rapporterer tidsnok på innkjøp eller sender inn dokumentasjon på kjøp som er gjort.

Spørsmål tilknyttet søknadsprosessen

Spørsmål tilknyttet søknadsskriving sendes til studentliv@samskipnaden.no.

OBS! Endringer i retningslinjene kan forekomme underveis ved behov.

News

See all news