Financial support for self-financed international degree-seeking students at UiT

Norwegian below / Norsk tekst etter bildet

UiT and Samskipnaden have together established a financial support scheme to help international students enrolled in a bachelor’s or master’s program who have lost their income due to the corona virus outbreak. The financial aid is up to 10 000 NOK.

If you are a resident in one of Samskipnaden’s student houses, we will give you 8000 NOK of the support as rent deduction over three months. We will transfer the remaining 2000 NOK to your bank account. Students residing in private housing will receive the whole amount as a bank transfer.

 

To be eligible for receiving financial support, you must meet the following criteria:

 

  1. You must be a self-financed international student from outside the Nordic countries (Sweden, Denmark, Iceland and Finland) enrolled in a bachelor's or master’s degree program at UiT.
  2. You must have lost your income due to the corona virus outbreak, i.e. been laid off from work or forced to stay in Norway longer than planned due to travel restrictions, etc.
  3. You are still in Norway.

You must document loss of income, either with a written notice/permitteringsvarsel, statement from employer or similar.

  

To apply for financial support, please fill out this application form: https://nettskjema.no/a/148149#/page/1

 Deadline 1 st of June 2020

Contact information:

post@samskipnaden.no

 

 

Økonomisk krisehjelp til selvfinansierende internasjonale gradsstudenter ved UiT  

 

UiT og Samskipnaden har i samarbeid etablert en støtteordning for å hjelpe internasjonale gradsstudenter som har mistet inntekt på grunn av koronautbruddet. Støtteordningen gir økonomisk støtte på opptil 10 000 NOK.

For studenter som bor i Samskipnadens studentboliger vil inntil 8000 NOK av støtten bli gitt som husleiereduksjon over tre måneder. Resterende 2000 NOK overføres til bankkonto. For studenter som leier privat bolig vil hele beløpet bli overført til bankkonto.

 

For å motta økonomisk tilskudd, må følgende kriterier være oppfylt:

 

  1. Du må være selvfinansierende internasjonal gradsstudent på et bachelor- eller masterprogram ved UiT. Tilskudd gis kun til studenter hjemmehørende i land utenfor Norden (Sverige, Danmark, Island og Finland).
  2. Du må ha bortfall av inntekt som gjelder koronavirusutbruddet, for eksempel permittering fra din deltidsjobb eller at oppholdet I Norge har blitt forlenget på grunn av reiserestriksjoner eller lignende.
  3. Du må fortsatt være i Norge 

Inntektstap må dokumenteres, for eksempel med permitteringsvarsel, erklæring fra arbeidsgiver, eller lignende.

 

Bruk dette søknadsskjema for å søke om tilskudd: https://nettskjema.no/a/148149#/page/1

 

Kontaktinformasjon Samskipnaden:

post@samskipnaden.no