Informasjon om tiltak i Samskipnaden

Samskipnaden følger de gjeldene rådene fra RegjeringenFolkehelseinstituttet (FHI), samarbeider tett med UiT og følger den enkelte kommunes anbefalinger. 

--

The Arctic Student Welfare Organisation follow the current advise from the Norwegian Institute of Public Health and work closely with UiT and each municipality's recommendation. 

NOTE: International students do NOT have to leave the country even though the Norwegian government stated that everyone who does not have permantent residence must do so. We advise all international students to stay where they are.

English Below

Karanteneregler

Dersom du har vært på reise i utlandet etter 27. februar (inkluder Sverige og Finland), eller i fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland etter 10.mars må du sitte 14 dager i karantene. 

Har du vært på reise i denne perioden, ber vi deg om å kontakte Samskipnaden slik at vi får oversikt over situasjonen og kan bistå dersom det er behov. Send en SMS til vår beredskapstelefon på mobil: 453 92 492. Oppgi navn, campus, boligområde og adresse.

 

Ved påvist smitte

Bor du i studentbolig og har fått påvist smitte ber vi deg kontakte HR-sjef direkte slik at vi får iverksatt tiltak i boligen så raskt som mulig.

Randi Danielsen
HR-sjef
Mobil: 992 23 152

 

Nyttige lenker

Det skjer mye endringer raskt, og Samskipnaden følger til en hver tid Helsemyndighetenes råd og tiltak. Vi ber deg derfor holde deg oppdatert på følgende linker:

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet 

Norges arktiske Universitet

Tromsø kommune

Harstad kommune

Alta kommune

Hammerfest kommune

Narvik kommune

Koronasjekk

--

Quarantine rules

If you have traveled abroad after February 27 (including Sweden and Finland), and in the counties of Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold and Telemark, Innlandet, and Vestland after March 10, you must be in quarantine for 14 days.

If you have traveled in this period, we ask that you contact us to help is gain a good overview of the situation and can assist our tenants if needed. Send a text message to our emergency preparedness group at (+47) 453 92 492. State your name, campus, housing area and address.

 

If proven infected

If you live in student housing through us and have been confirmed infected with the coronavirus, we ask that you contact one of our HR-manager directly so that we can implement preventative measures in your housing as quickly as possible.

Randi Danielsen
HR-manager
Phone: 992 23 152

 

Useful Links

 Changes happen quickly, and we recommend that you keep up-to-date on the following links. 

Helsedirektoratet 

The Norwegian Institute of Public Health 

The Arctic University of Norway (UiT)