Beboere hos Samskipnaden / Tenants at Samskipnaden

Merk at det kan være annen informasjon gitt til de som bor i våre studentboliger på Svalbard. Forhold deg til informasjon gitt av UNIS. 

Regjeringen har innført omfattende tiltak som får konsekvenser for Samskipnaden. Og vi er alle en del av den nasjonale dugnaden for å begrense smitte. UiT har som kjent avlyst all fysisk undervisning og opplyser at ingen studenter skal oppholde seg på våre campus inntil videre.

--

Note that information may differ for students living in our student housing on Svalbard. Refer to information given by UNIS. 

The government has implemented comprehensive measures that will have consequences for the Arctic Student Welfare Organisation, and we are all part of the national effort to limit transmission. UiT has as known cancelled all physical education and ask that no students visit the campuses until further notice.

 

Karanteneregler

Personer som er i karantene er ifølge Folkehelseinstituttet i utgangspunktet friske. Karantene er et forebyggende tiltak for folk som har vært på reise og som kan ha blitt utsatt for smitte. En student kan helt fint oppholde seg på rommet sitt, bruke kjøkkenet og andre fellesområder selv om personen er i karantene, men det er viktig å ta gode forholdsregler gjennom avstand og god hygiene.

Vi ber alle våre beboere om selv å følge med, og respektere de råd og tiltak som gis av helsemyndighetene.

 

Åpenbare brudd på karantenereglene meldes til politiet på tlf 02800.

Ved påvist smitte

Bor du i studentbolig og har fått påvist smitte ber vi deg kontakte Samskipnaden direkte slik at vi får iverksatt tiltak i boligen så raskt som mulig.

Randi Danielsen
HR-sjef
Mobil: 992 23 152

Isolasjonsregler

Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du skal ikke selv gå i butikk e.l. Legen skal i samråd med kommunelegen vurdere hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp. Avhengig av situasjonen, kan det være en nabo eller andre, for eksempel hjemmetjenesten.

Hemmeisolering gjelder for:

Personer som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus. Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon og prøvetas for covid-19. Personer som er i hjemmekarantene og som utvikler symptomer på luftveisinfeksjon

Dersom mulig, hold minst to meters avstand til de du bor sammen med. Hvis mulig abør du også oppholde deg og sove i et annet rom enn de andre du bor sammen med. Har dere flere bad og toalett, bør du bruke et separat bad og toalett. Dersom dere kun har ett, er det viktig at du bruker et separat håndkle og egne baderomsartikler.

Anbefalte tiltak

Hyppig håndvask
Hyppig vask av overflater som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk.
Vask sengklær på minst 60 grader, kast de rett i maskinen, ikke legg de i skittentøykurven. 

På generell basis oppfordrer vi til å følge FHI sine råd om hjemmeisolasjon
Å bo i studentbolig

Vis hensyn i studentboligen, vær raus og bidra der du kan 

Vis hensyn i bofellesskapet. Følg veiledning fra Samskipnaden om renhold og hygieneråd fra FHI.

Dersom du deler kjøkken med andre: ikke vær mange samlet. Prøv å sette opp rutiner og system for hvordan dere fordeler tid på kjøkkenet. Ingen andre enn de som tilhører kjøkkenet skal oppholde seg der.

Studentboligen er ditt hjem. Alle som bor i studentbolig har samme regler om hjemmekarantene som i en familie.

Bry dere og være raus med hverandre, og hjelp hverandre med å handle og lignende.

Renholdsrutiner

For å forebygge og begrense smitte er det viktig med skjerpede renholds– og hygienerutiner blant beboere i studentboligene.

For deg innebærer dette:

Samtlige kjøkken og tilhørende fellesområder, inkludert gulv, skal vaskes av beboerne hver dag. Særlig er det viktig å holde kontaktflatene rene. Dere organiserer dette selv med hver sin faste vaskedag. På store felleskjøkken anbefaler vi å dele på oppgavene dersom dere finner dette hensiktsmessig. Med kontaktflater mener vi for eksempel dørhåndtak, skapdører, kjøleskapsdører, benker, bord og stoler.

Husk å rydde, tørke av flater og vaske opp/sette inn i oppvaskmaskin etter du har laget mat. Dette er nå viktigere enn noen sinne.

Du er selv ansvarlig for daglig renhold av egen hybel/leilighet. Dette inkluderer begge sider av romdøren din.

Dersom du bor med felles bad: vær påpasselig med hygiene og unngå å dele håndkle.

Vi håper også dere kan bistå med renhold av gulv, trapperom og fellesganger dersom dere har anledning og ser at disse områdene har behov for rengjøring.

I tillegg til dette har Samskipnaden økt fokus på renhold, særlig kontaktflater der mange bor sammen og det dermed er økt fare for smitte. Det vil si at våre renholdere kommer innom der mange deler kjøkken daglig. For å hindre smitte mellom kjøkkenene tar alle renholdere på seg engangshansker når de går inn i et kollektiv og tar av seg engangshanskene umiddelbart når de forlater et kollektiv.

Renholdere holder god avstand til både egne ansatte og leieboere. Videre anbefaler vi at studentene oppholder seg på rommene sine i den tiden renhold utføres. Vi har daglig kontakt med helsemyndigheter og vurderer kontinuerlig våre rutiner basert på gjeldende råd.

Trenger du noen å snakke med?

Studentrådgivinga tilbyr video- eller telefonsamtaler til alle studenter, snakk med oss om både små og store bekymringer. Du kan bestille time ved å ringe oss på telefon: 776 49 050, eller bestille time online

I disse tider har vi en ekstra lav terskel for studenter som trenger noen å snakke med. Det kan være bekymringer og spørsmål knyttet til situasjonen man er i nå, eller andre behov for samtaler.

Dersom det ikke er ledig rådgiver i timeplanen på ditt campus så kan du se om det er ledig rådgiver på et annet campus.

Telefonnummeret er det samme for alle campusene.

Bytte av bolig // innflytning og utflytting
Samskipnaden forholder seg til gjeldende husleiekontrakt. Avtaler vedrørende innflytting / nøkkelhenting o.l gjøres på Min Side / telefon til Servicesenteret 776 49 030.

Ved utflytting skal nøkler leveres i vår nøkkelboks ved kontraktsslutt. 

--

Quarantine regulations

People in quarantine are for the most parts healthy according to the Norwegian Institute of Public Health. Quarantine is a preventative measure for people who have been traveling and may have been exposed to infection. A student in quarantine is free to stay in their room, use the kitchen and other communal areas. However, it is very important that this person take precautions when it comes to social distancing and good hygiene.

We ask all our tenants to stay up-to-date and respect the advice and measures put in place by the health authorities.

 

If you witness obvious violations of the quarantine rules, notify the police at 02800.

If confirmed infected

If you live in student housing through us and have been confirmed infected with the coronavirus, we ask that you contact Samskipnaden directly so that we can implement preventative measures in your housing as quickly as possible.

Randi Danielsen
HR-manager
Phone: 992 23 152

Home isolation

Home isolation means that you must stay in your home. You cannot go to the store or any other public place by yourself. The doctor will together with the municipality doctor decide who can help you with necessary purchases. Depending on the situation, it could be a friend, family, neighbor, or someone else.

Home isolation is for those who:

  • Have been confirmed infected with Covid-19 but does not need hospital admittance.
  • People who have symptoms of respiratory infections and are being tested for Covid-19.
  • People who are in quarantine with someone who is developing symptoms.

If possible, keep a distance of 2 metres from those you live with. If possible, stay and sleep in a different bedroom, and use a separate bathroom and toilet if you have more than one available. If you only have one, it’s important to use separate towels.

Recommended measures

  • Frequent handwashing.
  • Frequent washing of surfaces such as the toilet, sink, door handles, and kitchen counters.
  • Wash bed linen at minimum 60 degrees. Put them straight into the machine. Do not put them in the laundry bin.
For you as a tenant

Show consideration, be generous and contribute where you can

Show consideration when living together. Follow the Student Welfare Organisation’s guidelines for cleaning, and the hygiene advice from the Norwegian institute of public health.

If you share a kitchen with others, do not all gather at once. Try to set up a system for how you split your time in the kitchen. No one but the people living there should be in the communal kitchen.

Your student housing is your home, and the same rules for quarantine applies for you as for a family.  

Care for and be generous with one another by helping each other out through things like shopping.  

Cleaning routines

To prevent and limit transmission, it is important with stricter cleaning and hygiene routines among the tenants of our student housings.

For you this means:

Kitchens and communal areas, including floors, must be washed by the tenants every day. It is especially important to keep frequent contact areas clean. You organise this yourselves. In large kitchens, we recommend splitting up the daily tasks if you find this necessary. Examples of frequent contact areas are door handles, cupboard doors, refrigerator doors, counters, tables, and chairs. Remember to tidy up after yourself, wipe surfaces, and wash dishes after cooking. This is more important now than ever. You are responsible for the daily cleaning of your own room/flat. This includes both sides of your entrance door. If you share a bathroom, be particular about hygiene and do not share towels. We hope that you can also assist in the cleaning of floors, stairs and communal corridors if you have the time and see that these areas need cleaning.

 

In addition to this, our staff has increased the focus on cleaning, especially frequent contact areas where many people live together and the risk of transmission is increased. To prevent transmission between different student accommodations, all our cleaning staff wear disposable gloves when entering student accommodations and dispose of these immediately after exiting the student accommodation. Our cleaning staff keeps a safe distance from co-workers and tenants. Further we recommend that students stay in their rooms at the time of cleaning. We have daily contact with health officials, and change our cleaning routines based on the current recommendations.

Need someone to talk to?

Our student counsellors now offer individual counselling by phone or Skype. You can either book an appointment by phone: 776 49 050, or book an appointment online.

The threshold for getting in touch is especially low during these times. It can be regarding the situation we are currently in, or anything else that you need to talk about.

Changing housing // moving in and out
We refer to the current housing contract. Agreements regarding move-in / key collection must be made at MyPage / telephone to the Service Center 776 49 030.
When moving out, keys must be delivered in our key box at the end of the contract.

Tilbake / Return