For studenter som er kronisk syke, har en funksjonsnedsettelse eller blir syke i løpet av studietida, finnes det ulike støtteordninger. Les mer om dine rettigheter her.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder også for studenter. 

Individuell tilrettelegging

Dersom du på grunn av varige eller midlertidige funksjonsnedsettelser har behov for tilrettelegging i undervisninga, er det viktig at du tar kontakt med universitet så raskt som mulig. Hvert fakultet har egne kontaktpersoner. Les mer om Individuell tilrettelegging

 Eksamen

Du kan få individuell tilrettelegging dersom du av særlige grunner har behov for dette i forbindelse med eksamen. Vær oppmerksom på at fristene for å søke dette, er tidlig i høst- og værsemesteret. Les mer om Individuell tilrettelegging ved eksamen 

Sykdom

Dersom du blir syk i løpet av studietida, og ikke kan studere, kan du få gjort om lån til stipend for deler av denne tida. Du må dokumentere sykdomsperioden, for eksempel med en legeerklæring. Les mer om Sykestipend - Lånekassa 

 Nedsatt funksjonsevne / funksjonshemming

Kan du ikke jobbe ved siden av utdanningen fordi du har nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, kan du få mer i støtte og støtte for en lengre periode. Dette gjelder både ekstra støtte i løpet av studieåret, for sommerferien og ved forsinkelse. Les mer om Ekstra stipend - Lånekassa 

 Fødsel og barn

Dersom du blir gravid eller har barn, kan du få ekstra støtte gjennom Lånekassa. Les mer om Foreldrestipend - Lånekassa  

 Forsinkelse, avbrudd og andre endringer

Dersom du blir forsinket, må ta midlertidig pause eller andre endringer, kan det få konsekvenser for lånerettighetene dine. Les mer her: Lånekassa 

 NAV

Dersom du må avbryte studiet på grunn av sykdom, skade eller lyte og har behov for aktiv behandling, kan du ha rett på arbeidsavklarings-penger (AAP). Denne stønaden faller bort i det øyeblikket studiene taes opp igjen. Les mer her: Arbeidsavklaringspenger - NAV 

 Hjelpemidler, tolkehjelp, lese- og sekretærhjelp og funksjonsassistent

Som student kan du ha behov for ulike hjelpemidler. Lov om folketrygd, kap 10, har bestemmelse for ulike støtteordninger. Les om Hjelpemidler Søknadskjemaer 

 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek-NBL

Dersom du på grunn av funksjonsnedsettelse har problemer med å lese trykt tekst og har behov for lydbøker eller bøker med punktskrift, ta kontakt med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). De arbeider for at alle skal ha lik tilgang til litteratur og informasjon. Tilbudet er gratis og landsdekkende. Les mer om Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NBL)