Vi får mange spørsmål fra studenter knyttet til koronaviruset. 

Situasjonen endrer seg stadig og nye oppdateringer på retningslinjer og råd gis fortløpende både fra nasjonale helsemyndigheter og UiT. Her har vi samlet flere spørsmål vi ofte får fra våre studenter, men disse kan derfor fort endres. 

Merk at det kan være annen infornasjon gitt til de som bor i våre studentboliger på Svalbard. Forhold deg til informasjon gitt av UNIS. 

__

Our students have many questions regarding the coronavirus.

The situation is in constant change and new updates on guidelines and advice are given continuously from both the national health authorities and UiT. We have collected questions we are frequently asked from our students, but the information can change quickly, and we ask that you keep up to date on FHI.no/en.

Note that information may differ for students living in our student housing on Svalbard. Refer to information given by UNIS. 

Norsk versjon 

Jeg tror jeg er smittet – hva gjør jeg?

Vi henviser til helsenorge.no

 • Hold deg hjemme
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt din fastlege.
 • Ved livstruende sykdom eller skade kontakt 113 eller legevakt 116 117

 

Jeg har fått bekreftet smitte – hva gjør jeg? Vi viser til fhi.no:

Vi henviser til helsenorge.no 

 • Kontakt oss med navn og adresse på SMS på nr. 957 56 566
 • Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du skal ikke selv gå i butikk e.l. Legen skal i samråd med kommunelegen vurdere hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp.
 • Følg med på symptomer: Ta kontakt med lege per telefon hvis sykdommen din forverres (f.eks. dersom du får pustevansker)
 • Legebesøk: Dersom du må til legen din eller må oppsøke annen helsetjeneste, ring helsetjenesten og fortell at du har eller blir vurdert for å ha covid-19. Dette vil hjelpe helsetjenesten med å iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport eller taxi. Gi beskjed til helsetjenesten dersom du ikke kan benytte egen bil.
 • Begrens nær kontakt med andre personer i hjemmet ditt
 • Dersom mulig, bør du oppholde deg og sove i et annet rom enn de andre du bor sammen med. Har dere flere bad og toalett, bør du bruke et separat bad og toalett. Dersom dere kun har ett, er det viktig at du bruker et separat håndkle.

 

Jeg tror en beboer er smittet – hva gjør jeg?

Norge og verden står overfor en spesiell situasjon. Vi gjør en nasjonal dugnad for å hindre smitte. Dette er basert på tillit og vi kan kun oppfordre de som har symptomer på å følge de råd som til enhver tid gis.

 

En beboer er i karantene – hvordan forholder jeg meg?

Dette forandrer seg raskt, så alle må forholde seg til de gjeldende rådene som gis av folkehelseinstituttet.

 

Noen i boligen har karantene men overholder ikke rådene for karantene – hva gjør jeg?

Situasjonen vi nå står overfor er avhengig av tillit. Dvs. man må stole på (og forvente) at de som er i karantene følger de råd og retningslinjer som gis fortløpende fra nasjonale myndigheter. Som beboer kan du oppfordre til å overholde karantene.

 

Jeg ønsker å kansellere leiekontrakt før innflyttingsdato:

Kontrakt og depositum gjelder som vanlig.

 

Er det satt inn ekstra renholdsrutiner på våre boliger?

Ja, dette er allerede satt i gang. Vi prioriteter vasking av dørhåndtak, kontaktflater, ol. Med andre ord prioriteres ikke gulvflater.

 

Avlyses sosiale arrangement på boligene?

Ja

 

Jeg er ny innflytter, men blir forsinket på grunn av karantene/utreiseforbud i en periode. Hva skjer med kontrakten min?

Alt løper som normalt inntil videre.

 

Jeg skal reise til et land utenfor Norden - kan jeg det? Får jeg likevel komme tilbake til hybelen min?

All reiseaktivitet er på eget ansvar. Situasjonen endrer seg så raskt at vi kan ikke gi noen garanti på hva som vil være nødvendige tiltak når du returnerer, men vil følge til enhver tid de råd som blir gitt nasjonalt.

 

Kan vi få antibac plassert ut på boligene?

Det er for øyeblikket nasjonal mangel på desinfiserende middel. Vi har bestilt mer, men kan ikke være sikker på når det ankommer. Gode håndvaskrutiner med varmt vann og såpe er uansett det beste. Om dere mangler såpe, har trivselsvertene / drift fått i oppgave om å kjøpe inn dette til alle boligene.

 

Tilbake til hovedside

___

English version 

 

I believe I am infected – what do I do?

 • Stay at home
 • If you are sick and in need of medical attention, or need individual health guidance, contact your doctor.
 • In case of life threatening illness or injury contact 113 or the ER at 116 117

 

I am confirmed infected – what do I do?

 • Please contact us by text with your name and adresse at 957 56 566. 
 • You need to be in home isolation.  
 • Home isolation means staying at home. You are not to leave to go to the store, etc. Your doctor together with the municipality doctor may assist in helping you find someone to help with necessary purchases.
 • Pay attention to your health. If your symptoms worsen, contact your doctor by phone.
 • Doctor visits: If you need to see your doctor or need to visit other health services, call beforehand and inform them that you have or may have covid-19. This allows the health services put in measures to stop others from being infected. You should not use public transport or taxi. Notify the health services if you cannot use personal car.
 • Limit contact with other people in your home.
 • If possible, stay and sleep in a separate room than the others you live with. If you have more than one bathroom, use separate ones. If you only have one, it’s important to use different towels.

 

I believe another tenant is infected / another tenant is not following quarantine regulations – what do I do?

Norway and the world are facing extraordinary circumstances. We are making national efforts to prevent transmission. This is based on trust and we can only encourage those with symptoms to follow the provided guidelines.

 

A resident is in quarantine – what do I do?

This is changing quickly, and we ask that you follow the advice giving by the Norwegian Institute of Public Health.

 

Have you increased cleaning in the housings?

Yes, this is already put into works. We prioritise the cleaning of surfaces with frequent contact, such as door handles and similar. In other words, floors will not be a priority.

 

Are social events in the housing cancelled?

Yes

 

I am travelling to a country outside the Nordic countries. I am allowed to do this? May I still return to my student housing?

All traveling will happen at your own responsibility. The situation is changing quickly, and we cannot guarantee what measures will be necessary upon your return, but will at all times follow national advice.

 

Can we get hand sanitisers for our communal areas?

It is at the moment a national shortage on hand sanitisers, but they have been ordered. However, we cannot say with certainty when these will arrive. Good hand washing hygiene is still the most important.

 

I wish to cancel my contract before moving in date / My move in date is delayed because I am in quarantine / is prohibited from travel:

Contracts and deposits will function as normally until further notice.

 

Return to main page