Norges arktiske studentsamskipnad driver fem studentbarnehager i Tromsø.

Hva regulerer driften av våre barnehager?

Studentsamskipnadens barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter. Kommunen er tilsynsmyndighet og skal se til at barnehagene våre til enhver tid drives innenfor loven. Kunnskapsdepartementet har fastsatt Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som gir retningslinjer for barnehagenes innhold og oppgaver.

Alle barnehagene har egen årsplan som følger barnehageåret.

Hver barnehage skal ha et foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldrene. Foreldrerådet velger foreldrenes representanter til barnehagens samarbeidsutvalg. Det er utarbeidet vedtekter for alle våre barnehager som er vedtatt av styret i Samskipnaden.

Hvem kan søke?

ALLE kan søke plass i barnehagen. Studenter, ansatte og stipendiater ved UiT Norges Arktiske Universitet og Norges arktiske studentsamskipnad er prioritert. Alle beholder plassen frem til barnets skolestart selv om de er ferdig med sine studier.

Fra vedtektene:

§ 5 Opptakskriterier
Opptakskriterier Studentbarnehagene deltar i samordna opptak i egen kommune. Studentbarnehagene tilbyr plasser i prioritert rekkefølge, til følgende grupper:

5.1 Studenter ved Norges arktiske Universitet. Fulltidsstudenter prioriteres foran deltidsstudenter.

5.2 Studenter fra andre universitet i Norge. Må dokumenteres før opptak.

5.3 Ansatte ved Norges arktiske studentsamskipnad. 1. Ansatte i studentbarnehagene. 2. Øvrige ansatte.

5.4 Ansatte ved Norges arktiske universitet. Ansiennitetsprinsippet gjelder ved prioritering. Ansettelse og ansiennitet må dokumenteres før opptak.

5.5 Barn med særskilte behov prioriteres jfr. § 13 i Lov om barnehager.

5.6 Samiske barn prioriteres ved samiske avdeling i Gimle.

5.7 Søsken prioriteres ved opptak i samme rekkefølge som i § 5.1 – 5.6

5.8 Ved overskudd av plasser, tildeles andre søkergrupper plass. Barnegruppas sammensetning tas hensyn til her.

5.9 Barnet beholder plassen til skolestart.

5.10 Det er anledning til å klage på opptaket. Klageinstans er den enkeltes kommunes opptakskontor. Klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter melding om plass er mottatt.

Beliggenhet

Prestvannet studentbarnehage ligger nært Prestvannet og Åsgårdveien studentboliger. Storskogåsen studentbarnehage ligger ved siden av Storskogåsen studentboliger. Gimle studentbarnehage ligger i nærheten av Stakkevollan og Ørndalen studentboliger og campus Breivika. Breivika og Universet studentbarnehager ligger på campus Breivika. Har du fått plass i en av disse barnehagene, anbefales Mortensnes studentboliger og Dramsvegen Panorama studentboliger. Søk bolig her.

Mat i barnehagen

Studentbarnehagene i Tromsø serverer sunn og næringsrik varmlunsj hver dag i alle barnehagene. Maten blir tilberedt på MH-kafeen som har tilholdssted i Medisin -og Helsebygget på campus, og blir kjørt ut til barnehagene hver dag. På denne måten får vi servert barna frisk, fersk og næringsrike måltider.

Barna får frukt, melk og varm lunch hver dag i barnehagen, men må ha med egen matpakke til frokost.

--

Varmmaten vi serverer følger anbefalingene i Helsedirektoratets Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

 
Reduksjon i foreldrebetaling

Familier med inntekt under 500 500 kan søke om redusert betaling i barnehage. I tillegg har familier med inntekt under 428 000 rett til gratis kjernetid for barn født 2014 eller tidligere (tre siste år i barnehagen).

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om redusert foreldrebetaling