Om leieavtalen

 

Fremleie
Det er lov å fremleie studentboligen om man er borte i forbindelse med studiene, som for eksempel utveksling. Den nye leietakeren må være student og ha gyldig studentbevis. Kontraktsholderen er ansvarlig for bolig, møblement og eiendommen i fremleieperioden. Det må på forhånd søkes om fremleie i eget dokument som leveres på Servicetorget. Det er ikke anledning til å legge ut studentboligen på Airbnb, eller lignende nettsider.
 

Leiekontraktens pkt. 10 – Fremleie og opptak i husstand sier blant annet at:
«Leier har ikke adgang til å fremleie eller på annen måte overlate

sin bruksrett til andre eller oppta personer i sin husstand uten forutgående skriftlig tillatelse fra Utleier, jf. Husleieloven § 11-2 annet og tredje ledd. Det samme gjelder korttidsleie i ferier ol. Samlet framleie kan ikke overstige 6 – seks- måneder i løpet av den totale botiden. Fremleietaker må også være student ved UiT Norges arktiske universitet eller Unis, og ha betalt semesteravgiften for hele leieperioden. Rett til å leie faller bort ved avbrutte eller avsluttede studier. Videre plikter fremleietaker å være enig i å informere Utleier om avbrutte eller avsluttede studier.»

Dette betyr at det ikke er anledning til å drive med utleie gjennom airbnb og heller ikke fremleie uten at Samskipnaden har gitt sin skriftlige tillatelse. I tillegg må altså fremleietaker være student. Brudd på bestemmelsene er å regne som kontraktsbrudd, og kan føre til oppsigelse av leiekontrakt.

Her kan du hente søknad om framleie. 

Husleie

Husleie skal betales ved forfall, normalt den 15. i hver måned. Husleiegiro sendes elektronisk hver måned. Fakturaen finner du på Din side. Det sendes varsel til din e-post når faktura er tilgjengelig på Din side. Du er selv ansvarlig for å "hente" den og sørge for at den betales i tide. Ved for sen betaling belastes purregebyr etter gjeldende regler - for tiden kr 63. Ønsker du å betale husleie via AvtaleGiro/eFaktura kan du registrere det i din egen nettbank.

Kontonummer for husleieinnbetaling: 9731 05 04029.

For innbetaling fra utenlandsk konto brukes IBAN og SWIFT/BIC.

IBAN                   NO5997310504029
SWIFT/BIC         DABANO22

Depositum

Kontonummer for deposituminnbetaling: 9731 07 02688

Giro for innbetaling av depositum finnes nederst på kontrakten. Husk KID-nummer.

For innbetaling fra utenlandsk konto brukes IBAN og SWIFT/BIC.

IBAN                   NO7597310702688
SWIFT/BIC         DABANO22

Depositum skal være innbetalt før innflytting.

Tilbakebetaling av depositum skjer normalt innen en måned etter utflytting, derom det ikke er motkrav, dvs. faktura som ikke er betalt eller andre krav som rettes til leietaker. Ved utenlandsk konto skal IBAN og SWIFT/BIC oppgis.

Det er ikke mulig å betale depositum eller husleie kontant på Servicesenteret.

eFaktura

Bytt til eFaktura og betal regninger på en enkel, fleksibel og oversiktlig måte. Det er mange fordeler med eFaktura:

Du mottar eFakturaen rett i nettbanken istedenfor på papir i postkassen. Du slipper å taste inn KID-nummer, kontonummer eller beløp når du skal betale, - alt er ferdig utfylt og du kan bare bekrefte betalingen med et ”klikk”. Du har full kontroll og oversikt, og kan endre beløp og forfallsdato.    Du er ikke avhengig av postkassen hjemme for å få betalt regningen, - praktisk når du er på reise. Du har tilgang til elektronisk arkiv over alle dine betalte (og ubetalte) regninger i nettbanken. eFaktura er dessuten miljøvennlig – man slipper bruk av papir og transport.

Leieperiode
Kontraktsåret følger normalt studieåret, altså 1.8 – 31.7. Det betyr at alle våre beboere får en kontrakt som gjelder fra og med innflytting til og med 31.7. Det er imidlertid viktig å være klar over at du i god tid før kontraktsutløp vil bli tilbudt ny ett-årskontrakt på samme bosted dersom du ønsker det, og du fortsatt fyller vilkårene. Vilkårene er at du har studiet som hovedbeskjeftigelse, og at du ikke har oversteget maks botid på 5 år (6 år hvis du har forsinkelse).

Dette betyr at du får beholde boligen din i hele studietiden i de fleste tilfeller, selv om samskipnaden tilbyr oppsigelige tidsbegrensede kontrakter.

Bytte av studentbolig
Du kan søke om bytte av bolig på DinSide. Byttesøknad kan ikke registreres den første og den siste måneden i kontraktsperioden. Ved innvilget byttesøknad faktureres et behandlingsgebyr på kr 600.-. Beløpet refunderes ikke ved avslag på tilbud om bytte.
 

Fakta om bytte av bolig:

Du blir boende i boligen din mens du står på venteliste. På grunn av stor pågang prioriteres det ikke boligbytte i sommermånedene. Boligen blir automatisk oppsagt og tildelt en annen student så snart du har akseptert tilbudet om ny bolig. Et tilbud om boligbytte kan komme på kort varsel. Når du får ny bolig betaler du husleie for begge boligene i noen dager i overlappingsperioden. Man kan maks ha 2 dager til boligbytte. Nøkler til ny bolig hentes på kontraktsstarsdato etter kl 12. 

Fornying av leiekontrakt
Leiekontrakt utstedes for inntil ett studieår av gangen. Ved kontraktsutløp blir du varslet via e-post og kan søke om ny kontrakt på
Din side. Søknadsfrist er 1. mai og 1. november for henholdsvis vår- og høstsemester. Maksimal botid er 5 år. 
Oppsigelse

Leiekontrakten kan sies opp slik at den opphører med to måneders varsel fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er levert. Oppsigelsen sendes fra Din side. Husleie må betales for hele oppsigelsestiden, selv om fraflytting skjer tidligere. Boligen skal overleveres i rengjort stand, og vil bli inspisert av renholdstjenesten etter utflytting. Dersom boligen ikke er tilfredsstillende rengjort, og det må ettervaskes, belastes det etter regning. Byrå kan bli engasjert dersom vi ikke har kapasitet til å utføre arbeidet. Utbedring av skader/mangler belastes etter regning. Eventuelle belastninger varsles i forkant før det trekkes fra depositum.

Husk å tømme boden når du flytter.

Avfallskort
I våre utflytningsperioder setter vi ut containere for at beboere skal kunne kaste avfall. I tillegg låner vi ut avfallskort. Avfallskortet kan brukes til å kaste større enheter, som ødelagte møbler, o.l. på Remiks. Dette kortet kan lånes fra Servicesenteret. NB! Husk å sortere avfallet på forhånd.