Informasjon vedrørende koronaviruset / Information regarding the Coronavirus

Oppdatert 11. mars

Samskipnaden følger utviklingen av situasjonen når det gjelder utbredelse og håndtering av koronaviruset COVID-19. Her er informasjon om hvordan man kan forebygge smitte og hva man bør gjøre hvis man mistenker at man er syk med det nye viruset.

 

Samskipnaden følger de gjeldene rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI), samarbeider tett med UiT og følger den enkelte kommunes anbefalinger.

Samskipnaden har forståelse for at studenter i våre studentboliger, medlemmer på sportssenter, gjester i våre kantiner, brukere av våre helsetjenester og studenter med barn i våre barnehager kan være bekymret for utbredelse av koronaviruset. Vi oppfordrer alle til å utvise forsiktighet, og følge de lovpålagte rådene som blir gitt fra helsemyndighetene og den enkelte kommune for å forebygge smittespredning.

Hvordan forebygge smitte?

Koronaviruset smitter som ved forkjølelse og influensa, og vi anbefaler alle å ha et ekstra fokus på hygiene.

De viktigste rådene er:

 • Å hoste eller nyse inn papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albukroken.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann hver gang du kommer hjem, etter å ha vært ute blant folk, før mat og etter toalettbesøk.
 • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på lesesalen eller på reise.

Studenter i studentbolig bør ha et ekstra fokus på hygiene, og vi anbefaler at kjøkken og toalett bør rengjøres daglig. På våre treningssenter anbefaler vi å vaske alle treningsapparater, matter og vekter både før og etter bruk.

I disse tider kan det også være lurt å unngå high fives, håndhilsing og klemming. Og husk at et smil kun smitter på en god måte.

 

Smitte og symptomer på koronaviruset 

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.
 • Områder med vedvarende spredning av koronaviruset

 

Hva gjør du hvis du lurer på noe eller mistenker du er syk med det nye koronaviruset?

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse. NB! Du må ikke møte opp personlig på legekontor/legevakt.

 • Hvis du ikke finner svar på fhi.no kan du ringe deres informasjonstelefon på: 815 55 015.
 • Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakten på 116 117

Opplever du symptomer, eller har oppholdt deg i umiddelbar nærhet av personer med påvist smitte ber vi deg om å kontakte lege og følge retningslinjene til Norsk folkehelseinstitutt.

 

Beboere hos Samskipnaden

Bor du i en av våre studentboliger og mistenker at du er syk med koronaviruset eller har oppholdt deg i områder med vedvarende smitte de siste 14 dagene, ber vi deg kontakte lege så raskt som mulig.

 

Ved påvist smitte!

Har du påvist smitte ber vi deg kontakte HR-rådgiver direkte slik at vi får iverksatt tiltak i boligen så raskt som mulig.

Marit Skar
HR-rådgiver
Mobil: 957 56 566

Randi Danielsen
HR-sjef
Mobil: 992 23 152

Samskipnaden overvåker situasjonen nøye, følger anbefalingene vi får fra Folkehelseinstituttet og er klar til å sette inn nødvendige tiltak dersom det skulle bli behov. 

Se også UiTs oppdaterte informasjon vedrørende koronaviruset og UiTs håndtering

--

The Student Welfare Organisation are closely following the progression of the transmission and management of the coronavirus COVID-19. Here is some information on how to prevent contagion and what you should do if you believe you are sick with the new virus.

We are following the advice of the Norwegian Institute of Public Health, working closely with UiT, and following each municipality’s recommendations.

We understand that our students in our student housing, members of our sports centres, guests in our canteen, users of our health services, and students with children in our daycare centres, may be concerned about the spread of the virus. We encourage everyone to show caution, and follow the advice given from the health authorities and your municipality to prevent transmission.

 

How to reduce risk of infection

The coronavirus transmits in the same way as the common cold and the flu, and we recommend having an extra focus on hygiene.

The most important advice are:

 • Cough or sneeze into tissue paper (and discard it after) or in the crook of your arm.
 • Wash your hands thoroughly and often after being in public, before eating and after using the bathroom.
 • Hand disinfectant is a good alternative if hand washing facilities are unavailable.

Students living in student housing should set an extra focus on hygiene, and we recommend that kitchens and bathrooms be cleaned daily. In our sports centres, we recommend that you wash all workout equipment, mats and weights both before and after use.

It might be a good idea to also avoid high fives, shaking hands and hugging. A smile is still only contagious in the good way.

 

Transmission and symptoms of the coronavirus

COVID-19 transmits like the common cold and the flu, as the virus transfers from the respitory tracts of an infected person. The symptoms of infection are similar to other respitory infections, such as coughing, fever, sore throat, chests paints and difficulties breathing.

Contact your doctor if you have these symptoms and have been in at least one of the following situations:

 • You have been in an area with widespread transmission during the last 14 days.
 • You have been in close proximity of a person confirmed infected with the coronavirus during the last 14 days.

Areas with widespread transmission of the coronavirus.

 

What to do if you suspect infection

Contact your doctor by phone for advice about testing. DO NOT GO TO YOUR DOCTOR’S OFFICE IN PERSON.

 • If you can’t find the answer on FHI.no/en, you can call them by phone: 815 55 015
 • If you believe you are infected, call your doctor. If you can’t reach your doctor, call the emergency room at 116 117.

Are you experiencing symptoms, or have been in close proximity to a confirmed infected person, please contact your doctor and follow the guidelines of the Norwegian Institute of Public Health.

 

Tenants of the Student Welfare Organisation

If you are living in our student housing and you suspect infection or have spent time in areas with widespread transmission during the last 14 days, we ask that you contact your doctor as quickly as possible.

If infected with the coronavirus, we ask that you contact our HR-adviser directly so that we can take action in your student housing immediately.

Marit Skar
HR-Adviser
Phone: 957 56 566

Randi Danielsen
HR-Manager
Phone: 992 23 152

See also UiT’s updated information regarding the coronavirus and UiT’s actions per now

 

Siste nytt

Arktisk snøhybel

Grønnere og billigere studentboliger

Samskipnaden tar det arktiske studentlivet lenger og tilbyr nå eksklusive snøhybler til studenter som ønsker å bo billigere og nærmere naturen. Vi garanterer en annerledes boligopplevelse for de aller cooleste studenter.

Studentrådgivinga

Tips & råd: Hvordan leve i en koronatilpasset studenttilværelse

(English below)

Her følger noen gode råd fra studentrådgivinga for hvordan du på best mulig vis kan leve i en Korona-tilpasset studenttilværelse.

Bolig

Ledige studentboliger

Akkurat nå har vi flere tilgjengelige boliger hvor du som student ved UiT kan flytte inn raskt. Om du er alene, med partner, eller en hel familie, så har vi en bolig som passer til deg.