Politikk og studentdemokrati tilknyttet UiT - Norges arktiske universitet

Høyres Studenter Tromsø
Arbeider for en konservativ og fremtidsrettet politikk

Som medlem i Høyres Studenter får du tilgang til et nasjonalt nettverk av liberalkonservative studenter. Du får muligheten til å delta i debatter om tema som er viktig for deg, enten det er studievilkår, næringspolitikk, forskningspolitikk, utenriks- og forsvarspolitikk, miljøpolitikk eller helsepolitikk.

Høyres Studenter har en rekke sosiale og faglige arrangementer spesielt tilpasset studenter både på lokalt og nasjonalt nivå. Du vil også få muligheten til å søke om deltagelse på utenlandskonferanser hos mange av søsterorganisasjonene i Europa.

Kontaktinfo:
E-post: tromso@hoyrestudent.no
Facebook
Nettside

Moderat Liste
Partipolitisk nøytral liste som har som sin viktigste sak å fremme velferd og gjøre studiedagen lettere for hver enkelt student
Moderat Liste ønsker en fleksibel hverdag og et universitet som tilbyr relevant kvalitet i undervisningen og legger til rette for en best mulig studenthverdag.

Et godt utdanningssystem er en forutsetning for arbeids- og næringslivet, og utdannelse er den viktigste investeringen man som samfunn og enkeltmenneske gjør. Moderat Liste ønsker derfor å sikre kvalitet i undervisningen, gjennom utnyttelse av moderne læringsformer, satsning på praksisordninger og tilpasse faglig innhold til arbeidslivets behov.

Kontaktinfo:
E-post: moderatlisteuit@gmail.com
Facebook
Nettside

Sosialdemokratene UiT
Har som formål å fremme sosialdemokratiske ideer for studenter lokalt og nasjonalt
Det sosialdemokratiske alternativet på UiT – Norges arktiske universitet. Listen er partipolitisk uavhengig, og åpen for alle som måtte føle en tilhørighet til sosialdemokratiske verdier. Deres fremste prioritet er å ha et universitet for alle, uavhengig av studiested, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, økonomi, seksualitet og kjønn. 

Sosialdemokratene har som formål å fremme sosialdemokratiske ideer for studenter lokalt og nasjonalt. For dem er studentvelferd og studiehverdagen det alle viktigste. De ser på universitetet som en helhet, og skal jobbe med de utfordringene som kommer flest studenter til gode. Videre er de opptatt av stipendordningene, kollektivtransport, studentboliger, kultur, undervisningskvalitet og miljø.

Kontaktinfo:
Nettside
Facebook

SV UiT
Vil ha en rettferdig fordeling av goder. For de mange, ikke for de få
SV slåss for en rettferdig fordeling av godene. De vil øke barnetrygden og gjøre livet for familier med mange barn enklere. De vil gjenreise en sosial boligpolitikk, bygge 4000 studentboliger i året og styrke ordningene for de som har problemer med å skaffe seg et sted å bo. De vil gjøre tennene til en del av kroppen, ved at tannnhelse dekkes av folketrydgen på lik linje med andre helsetjenester.

Kontaktinfo:
Facebook
Nettside

Arbeiderpartiets studentlag i Tromsø (Astud)
Arrangerer åpne og gratis møter og debatter med fokus på politiske problemstillinger
Arbeiderpartiets studentlag - Astud - er et lokallag av Arbeiderpartiet, for studenter i Tromsø.

Kontaktinfo:
E-post: ap.studentlag.uit@gmail.com
Facebook

Studentparlamentet
Studentparlamentet er det øverste organet for studenter ved UiT
Studentparlamentet er det øverste organet for studenter ved UiT Norges arktiske universitet. Vi jobber for  å sikre et best mulig universitet for studentene, gjennom å representere deres stemmer i saker og jobbe for bedre rettigheter og tilbud.

Studentparlamentet er studentdemokratiets høyeste organ. Her vedtas saker som studentenes tillitsvalgte med heltidsverv skal fronte overfor blant andre ledelsen på Universitetet, i Studentsamskipnaden og Norsk Studentorganisasjon (NSO). Studentparlamentet møtes ca. en gang i måneden fra august til mai.

Fordelingen av studentrepresentanter er følgende:
19 medlemmer på valg fra politiske lister
- 2 representanter fra Campus Harstad
- 2 representanter fra Campus Finnmark
2 representanter fra Campus Narvik

Kontaktinfo:
E-post: au@sp.uit.no
Facebook
Nettside

Juridisk studentutvalg
Har som oppgave å ivareta interessene til studentene ved Det juridiske fakultet

Juridisk studentutvalg Tromsø (JSU) har som oppgave å ivareta interessene til studentene ved Det juridiske fakultet i Tromsø. JSU er med dette bindeleddet mellom studentene og fakultetet.

De arbeider for at det faglige innholdet i studiet holder et høyt nivå og for at studiehverdagen skal være best mulig for studentene. For å oppnå dette har de jevnlig møter med fakultetsledelsen hvor de tar opp aktuelle problemstillinger.

Kontaktinfo:
E-post: jsutromsoe@gmail.com

Facebook
Nettside

Studentutvalget BFE
Har som oppgave å ivareta interessene til studentene ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studentutvalget er studentenes øverste organ på fakultetet, og fungerer som et bindeledd mellom studentene og administrasjonen.  

De tar opp problemstillinger på vegne av studentene og jobber kontinuerlig for en bedre studiehverdag. I tillegg kan de bidra med økonomisk støtte til ulike studentrelaterte arrangementer.

Har du problemstillinger i forhold til din studiehverdag på BFE, ønsker støtte til et arrangement eller har andre spørsmål som omfatter BFE fakultetet, ta gjerne kontakt! 

Kontaktinfo:
E-post: su@bfe.uit.no
Facebook

Studentutvalget Helsefak
Har som oppgave å ivareta interessene til studentene ved Det helsevitenskapelige fakultet
Studentutvalget er det høyeste studentpolitiske organet ved Det helsevitenskapelige fakultet. De jobber for å ivareta studentenes velferdsmessige interesser og opptre som et uavhengig studentorgan.
 

Deres hovedoppgave er å ivareta studentenes rettigheter og å fremme forslag om tiltak til forbedringer innen det helhetlige læringsmiljøet ved fakultetet. De tar med seg saker fra studenter og tillitsvalgte til ledelsen og administrasjonen. En annen viktig oppgave er å fordele økonomiske midler til studenttiltak som studentorganisasjoner og klasseaktiviteter på Helsefak.

Kontaktinfo:
Epost: helsefak-sau@list.uit.no 
Facebook
Nettside

Studentutvalget Kunstfak
Har som oppgave å ivareta interessene til studentene ved Det kunstfaglige fakultet
Har som oppgave å ivareta interessene til studentene ved Det kunstfaglige fakultet.

Kontaktinfo:
E-post: su.kunstfak@gmail.com

Studentutvalget NT-fak
Har som oppgave å ivareta interessene til studentene ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

NT-SU skal ivareta studentenes rettigheter og fremme forslag om tiltak til forbedring innen det helhetlige læringsmiljø ved fakultetet. Studentutvalget arrangerer allmøte for studentene en gang i semesteret. På allmøtet diskuteres større saker for fakultetet, og studentene stemmer over hva studentutvalget skal jobbe for i disse sakene. Allmøtet oppnevner også studentrepresentanter til Studentparlamentet og fakultetsstyret, samt at det blir utnevnt studenter til ulike råd og utvalg ved fakultetet.

NT-SU er videre ansvarlig for å ta saker fra studentene opp mot ledelsen og administrasjonen, og av den grunn har SU møte med ledelsen en gang i måneden. 

Kontaktinfo:
E-post: nt-su@list.uit.no
Nettside
Facebook

Troms Europeisk Ungdom
Jobber for norsk medlemskap i EU
Europeisk Ungdom er en partipolitisk uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for et aktivt norsk medlemskap i Den Europeiske Union. De ønsker et samlet Europa der demokratiske land inngår forpliktende samarbeid for å løse felles utfordringer. I tillegg jobber de for å heve ungdoms kunnskapsnivå om EU og Norges forhold til Europa.

Kontaktinfo:
E-post: jarl.kaasen@gmail.com
Nettside
Facebook