SøkMin side
Studentforeninger
NT SU

Tromsø

Studentutvalget NT-fak

Studentutvalget ved Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi (heretter forkortet henholdsvis NT-SU og NT-fak) har som oppgave å ivareta interessene til studentene ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Linje- og fakultetsforeningerPolitikk

Kontaktinformasjon:

NT-SU skal ivareta studentenes rettigheter og fremme forslag om tiltak til forbedring innen det helhetlige læringsmiljø ved fakultetet.


Studentutvalget arrangerer allmøte for studentene en gang i semesteret. På allmøtet diskuteres større saker for fakultetet, og studentene stemmer over hva studentutvalget skal jobbe for i disse sakene. Allmøtet oppnevner også studentrepresentanter til Studentparlamentet og fakultetsstyret, samt at det blir utnevnt studenter til ulike råd og utvalg ved fakultetet.

NT-SU er videre ansvarlig for å ta saker fra studentene opp mot ledelsen og administrasjonen, og av den grunn har SU møte med ledelsen en gang i måneden.Verv:

Ledelsen i NT-SU heter styret og består av:
- én leder
- én nestleder
- én organisasjonskoordinator
- én tillitsvalgtkoordinator
én velferdsansvarlig

Øvrige medlemmer av NT-SU:
- instiuttstyrerepresentant fra hvert institutt
- studentparlamentsrepresentant
- fakultetsstyrerepresentanter
- studieutvalgsrepresentanter
- studentrepresentant Forvaltningsorganet for Sivilingeniør og Ingeniør

Vervene velges for både vår og høst semester.

Stillingene i NT-SU er honorerte verv. Ta gjerne kontakt på mail ved spm om dette.

Fristen for søknader settes av NT-SU på starten av semesteret.
E-post angående frister vil bli sendt til fellesmail for linjeforeninger, samt oppdatert på NT-SU sin facebook side.
Fristen er vanligvis midten av september høstsemesteret, og midten av februar vårsemesteret.

Søknader på arrangementsstøtte kan sendes fortløpende.

Søknadsskjema støtte NT SU

Vedtekter 19 04 23

Flere studentforeninger

Se alle